Privacy Policy

SANDERKOE is de merknaam van V.O.F. SCHEP (Kamer van Koophandel nr 32107594), hierna te noemen SANDERKOE.

SANDERKOE beheert de website www.sanderkoe.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die gemaakt en eigendom zijn van SANDERKOE of door derden zijn aangeleverd.

SANDERKOE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 Beperkte aansprakelijkheid

 SANDERKOE doet haar uiterste best de hoogstaande kwaliteit aan te bieden die verwacht mag worden op basis van de inhoud op de website. De op SANDERKOE.nl aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie. De tekst, foto’s en inhoud kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SANDERKOE.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de SANDERKOE.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SANDERKOE. De inhoud van de website SANDERKOE.nl is auteursrechtelijk beschermd d.m.v. copyrights.

Privacyverklaring SANDERKOE

SANDERKOE is een merk van VOF Schep, deze is gevestigd: Hoge Vuurseweg 1a, 3749 AB te Lage Vuursche en te bereiken via telefoon nummer +31 (0)6-29513767. SANDERKOE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sander Koop is de functionaris gegevensbescherming van SANDERKOE, hij is te bereiken via info@sanderkoe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

SANDERKOE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij:

 – Voor-, en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden bij het invullen van het bestelformulier

– Gegevens over persoonlijke activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@SANDERKOE.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SANDERKOE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw bestelling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of recepten

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– SANDERKOE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 Geautomatiseerde besluitvorming

 SANDERKOE neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SANDERKOE) tussen zit. SANDERKOE gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress Website template: WordPress.com.

Vimexx: Webhosting: http://www.vimexx.nl.

Microsoft: Outlook, Word en Excel

Onze hosting en website is beveiligd met een SSL certificaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SANDERKOE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 – Personalia > Bewaartermijn 1 jaar > voor bezorging van en communicatie over
bestellingen, en het eventueel oplossen van vragen en klachten

– E-mail adres > tot uitschrijving > voor het sturen van relevante informatie over recepten, nieuwbrieven, acties en aanbiedingen.

– Persoons en NAW gegevens > Bewaartermijn 7 jaar> verplicht voor belastingdienst

– Bankrekening en bestelbedrag > Bewaartermijn 7 jaar > verplicht voor belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

SANDERKOE deelt uw gegevens niet met opzet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SANDERKOE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SANDERKOE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SANDERKOE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen er cookies worden gebruikt die jouw surfgedrag bijhouden opdat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma-_utmz cookies (link)

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SANDERKOE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sanderkoe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (“machine readable zone” de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

SANDERKOE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SANDERKOE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sanderkoe.nl

©2020 – SANDERKOE.NL

Online Whatsapp Bericht
Versturen